יס איי דו - yes I do - חנות לתכשיטי זהב ויהלומים
לתיאום הגעה וחניה 1700-721-721
ראשי  >  תקנון אתר

תקנון אתר

 

כללי

אתר זה (yesido.co.il) משמש את לקוחותינו באמצעות רכישות ברשת.
גלישתך באתר ו/או רכישת מוצרים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לכל דבר ועניין לקבל ולנהוג לפי התקנון. לפיכך, באם אינך מסכים לתנאי מתנאי התקנון, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.בתקנון זה בו לשון זכר כלשון נקבה במשתמע.הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין "ייס איי דו" עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

 

מכירות
האתר מאפשר לך לרכוש תכשיטי יוקרה שונים המעוצבים ומיוצרים על ידי "ייס איי דו" באופן נוח ואטרקטיבי.
בדף המוצר יוצג הפריט המוצע למכירה לרבות תיאורו וכן מחירו כפי שנקבע על ידינו. ללקוח אפשרות לשנות לפני המכירה את איכות היהלום ו/או סוג הזהב שנרכש.
כל הסכומים והמחירים המוצגים בדפי המכירה השונים כוללים מע"מ במידה וחל תשלום מע"מ על העסקה לפי כל דין, אלא אם צוין מפורשות אחרת.

דמי המשלוח: לאחר הזמנת המוצרים באמצעות האתר, ישלחו המוצרים לקונים על ידי דואר שליחים ו/או על ידי שליח ו/או בדרך של איסוף עצמי והכול בהתאם למדיניות כפי שנקבעה בתקנון, והכול בהתאם לנסיבות הרכישה.

מחירי הפריטים אינם כוללים דמי משלוח, וכן אינם כוללים את דמי ביטוח הפריטים.אין "ייס איי דו", אחראית ו/או מחויבת לבטח את הפריטים הנשלחים אל קוניה.

לפני ביצוע הזמנת מוצר (להלן: "הפעולה") נדרש תחילה לבצע הרשמה לאתר באמצעות בחירת שם משתמש וסיסמא ובנוסף יש למלא פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, מין ופרטים נוספים אם וככל שידרשו. בשלב זה הופך המשתמש למבצע הפעולה (להלן: "הלקוח" או "מבצע הפעולה"(.

האחריות על מסירת פרטים נכונים הינה על הלקוח.

הרשמתך לאתר מהווה את הסכמתך להצטרפותך לרשימת הדיוור של "ייס איי דו".
לאחר ביצוע הפעולה תבצע "ייס איי דו" בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברת כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. 

במידה ואושרה העסקה, תירשם ההזמנה במחשבי "ייס איי דו" וניתן יהיה לראות את ההזמנה תחת הקישור "ההזמנות שלי" שבאתר, כ- 12 שעות לאחר סיום המכירה. כמו כן, יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות מסיום הליך המכירה.

משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו יחייב את "ייס איי דו". הרישום שנרשם במחשבי "ייס איי דו" יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות. 

חיוב הלקוח בגין עלות המוצר הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה.
מבצע הפעולה יהיה רשאי לפנות ל"ייס איי דו" בבקשה לשינוי פרטי החיוב, לרבות מספר התשלומים. 

"ייס איי דו", תבצע את השינוי בהתאם ובכפוף למדיניות הנהוגה באותה עת בחברות האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב את "ייס איי דו" בעמלה בגין ביצוע הפעולה, יחויב מבצע הפעולה בעמלה כאמור.

הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
במידה ולא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי יקבל הלקוח הודעה על אי אישור העסקה. לצורך השלמת הרכישה יידרש הלקוח ליצור קשר טלפוני עם "ייס איי דו" לצורך הסדרת התשלום וגמר ביצוע העסקה.
יודגש כי פעולה תיחשב כמלאה רק לאחר אישור חברת האשראי על ביצוע העסקה. במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד אי אישור העסקה על ידי חברת האשראי, תראה העסקה כמבוטלת ע"י הלקוח.

במקרה בו בחר הלקוח שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי באתר, אלא באמצעות הטלפון, ייצור עמו נציג "ייס איי דו" קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי האשראי. הפעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י הלקוח. במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. 

היה והלקוח בחר באפשרות לפיה נציג  "ייס איי דו" ייצור עמו קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית ו/או לדואר האלקטרוני של "ייס איי דו" בתוך 7 ימים ממועד הפניה, תראה העסקה כמבוטלת ע"י הלקוח.

שיטות המכירה ומועדי המכירה

מכירה רגילה
מכירה רגילה היא מכירה של תכשיטים במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי. 
הלקוח בוחר מוצר ומבצע את הקניה בהתאם להוראות באתר.
יובהר ויודגש כי השלמת הליך מכירה באמצעות הטלפון כאמור, מותנה בכך שהמוצר המוצע למכירה יהא קיים במלאי בעת השלמת הליך המכירה.

 

מכירה קבוצתית

מכירה קבוצתית הנה מכירה שבה מוצעת למכירה כמות קבועה של תכשיטים להלן"  הכמות המוצעת" במחיר קבוע. המכירה הקבוצתית תחשב ותתחיל רק כאשר מספר המצטרפים הגיע או עלה על המינימום הנדרש. המכירה עוברת לאישור רק אחרי הזמנת מינימום הכמות המוצעת ע"י המזמינים באתר ותסתיים במועד הרשום- מכירה קבוצתית הינה מכירה המוגבלת בזמן."ייס איי דו" תהיה רשאית, בכל עת, להגדיל או להקטין  את הכמות המוצעת. כמו כן "ייס איי דו" תהיה רשאית להאריך או לקצר את זמן המכירה, בכל עת וללא הודעה מראש.חשוב להבהיר, מציע ייחשב כזוכה אם עמד בהוראות התקנון ורק לאחר השלמת בדיקת כרטיס האשראי וקבלת אישור מחברת האשראי לרכישה.יובהר ויודגש, לא ניתן לחזור מהצעה שניתנה. ניתנה הצעה ע"י מציע וזכה המציע במכירה, יהא ביטול הזכייה בכפוף לאמור בתקנון זה.

 

מכירה אישית
מכירה אישית הנה מכירה שבה מוצעת למכירה כמות יחידות מקסימאלית של תכשיט במחיר אשר לא יפחת ממחיר המינימום שייקבע על ידי "ייס איי דו" ביחס לכל מכירה בנפרד (להלן "המחיר האישי") מכירה אישית הינה מכירה המוגבלת בזמן."ייס איי דו" תהיה רשאית, בכל עת, להגדיל או להקטין את כמות היחידות המקסימאלית המוצעת למכירה במכירה אישית. כמו כן "ייס איי דו" תהיה רשאית להאריך או לקצר את זמן המכירה, בכל עת וללא הודעה מראש.


בכל מכירה אישית ייקבע ע"י "ייס איי דו" הסכום המינימאלי אותו ניתן יהיה להציע במסגרת אותה מכירה וכן את המחיר האישי, המשקף את המחיר הנמוך ביותר בו יימכר התכשיט המוצע באותה מכירה אישית. "ייס איי דו" רשאית, לפי שיקול דעתה, לקבוע, לגבי כל מכירה, מחיר אישי שונה בין מציע למציע ובכלל זה יכול שהמחיר האישי יושפע מזהות המציע ו/או ממספר התשלומים בהם הציע כל מציע לרכוש את המוצר ו/או השירות המוצעים. במסגרת אותה מכירה אישית. המחיר האישי יהיה חסוי ולא יפורסם באתר.


גולש שיהיה מעוניין במוצר ו/או בשירות המוצעים במסגרת מכירה אישית ייתן הצעה לרכישת אותו מוצר ובלבד שהסכום המוצע באותה הצעה לא יפחת ממחיר המינימום כפי שנקבע באותה מכירה אישית. ההצעה תכלול את המחיר שהמציע מעוניין לשלם עבור המוצר ו/או והשירות המוצעים באותה מכירה אישית וכן את מספר התשלומים בו הוא מעוניין. לכל מציע תינתן האפשרות לתת, עד חמש הצעות לרכישת המוצר ו/או השירות המוצעים באותה מכירה אישית )להלן – "כמות ההצעות המותרת ("ואולם "ייס איי דו" רשאית, לפי שיקול דעתה, לקבוע, לגבי כל מכירה ו/או לגבי מציע כלשהו או קבוצה של מציעים, כי כמות ההצעות המותרת באותה מכירה ו/או על ידי אותו מציע או אותה קבוצה של מציעים תהיה גבוהה יותר.


נתן גולש הצעה לרכישת מוצר או שירות המוצעים במסגרת מכירה אישית והצעה זו הייתה נמוכה מהמחיר האישי, לא יזכה המציע בתכשיט המוצע, ותינתן לו הודעה מתאימה על כך. מציע שלא זכה יהיה רשאי להמשיך ולהציע הצעות עד לכמות ההצעות המותרת שנקבעה לגבי אותו מציע, ובלבד שהצעתו הבאה תהיה גבוהה מההצעה האחרונה אותה הגיש במסגרת אותה מכירה אישית.נתן מציע במכירה אישית הצעה לרכישת מוצר או שירות המוצעים בסכום השווה או הגבוה מהמחיר האישי שנקבע לגבי אותו מציע, תתקבל הצעתו של המציע, בהתאם לסכום ההצעה ובכפוף לתנאי התשלום שנבחרו על ידי אותו מציע.


יובהר ויודגש, תנאי מוקדם לקבלת הצעתו של מציע הוא שהמציע עמד בהוראות תקנון האתר והתקבל אישור מחברת האשראי לרכישה.לא תינתן כל אפשרות למציע שהגיש הצעה במכירה אישית לחזור בו מהצעתו. ניתנה הצעה ע"י מציע והצעה זו זיכתה את המציע במכירה, קרי הפכה את המציע לזוכה, יהא הזוכה זכאי לבטל את הזכייה בכפוף לאמור בתקנון זה.

 

אספקת המוצרים

"ייס איי דו" תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל, שהקלדת בעת הגשת הצעתך, תוך המועד הנקוב בדף המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר. 

"ייס איי דו" תפעל כדי לספק את המוצרים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המוצר. "ייס איי דו" מתחייבת לספק רק תכשיט אשר שולם במלואו. 

"ייס איי דו" לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה לרבות שביתות השבתות וכיוצ"ב. בכל מקרה תוגבל אחריותה של "ייס איי דו" בקשר עם איחורים, עיכובים או כשלים באספקת מוצרים שנרכשו באתר לנזקים ישירים ככל שייגרמו עקב מעשה או מחדל של "ייס איי דו" או מי מטעמה ובהיקף שלא יעלה על מחיר המוצר או השירות שנרכשו על ידי הלקוח. "ייס איי דו" ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם ללקוח בגין כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצר - תהא עילת התביעה אשר תהא - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. 

באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, "ייס איי דו" תהיה רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש.

"ייס איי דו" מספקת מוצרים רק ברחבי ישראל ורק למקומות אשר ניתן יהיה להגיע עליהם באמצעות שליח של דואר ישראל.

התקנון של רשות הדואר בישראל או של כל גוף אחר באמצעותו "ייס איי דו" מבצעת את ההובלה והאספקה של המוצרים יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב כל מציע. ויודגש, משלוח באמצעות שליח יעשה עד הבית, אולם ביישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים וכיוצ"ב, עשוי המוצר להיות מסופק לסניף הדואר הקרוב ליישוב או למזכירות הישוב וכיוצ"ב , ותתקבל הודעה על כך בבית הלקוח. תנאי למשלוח מוצר לסניף הדואר הינו אישורו של הלקוח.

זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג(
דמי המשלוח יכולים להשתלם בנפרד או ביחד עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאית  "ייס איי דו" לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.

בעת אספקת המוצר, רשאית "ייס איי דו" ו/או מי מטעמה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.

יובהר ויודגש, מקום ביצוע העסקה, לכל דבר ועניין, ייחשב כמקום מושבה של "ייס איי דו", גם במקרה בו בחר לקוח שזכה במכירה או רכש מוצר, לקבל את המוצר בדואר או באמצעות שליח. 
במקרה של אספקת מוצר הדורשים רישום על פי כל דין, יבוצע הרישום על שם הלקוח שנרשם למכירה ובהתאם לפרטים כפי שנמסרו על ידו בעת ההרשמה. 

שירות לקוחות

בשאלות לגבי התכשיטים המוצגים באתר, אחריות ונושאים אחרים הנוגעים לתכשיטים שיירכשו על ידך באתר, אנו מזמינים אותך לפנות לנציגי חברת "ייס איי דו". 

לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של "ייס איי דו" בטלפון 1700-721-721 או בכתובת הדואר האלקטרוני הבאה: info@yesido.co.il .

נציגי שירות הלקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה. 

 

 

כשרות להשתמש באתר

כל משתמש רשאי להשתתף בהליך המכירה על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים כמפורט להלן:

המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס. 
המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל. המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל חברת ישראכרט, האתר אינו מכבד כרטיס מסוג "דיינרס".המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא "ייס איי דו", רשאית למנוע ממבצע פעולה מלהשתתף במכירות באתר ו/או מלהגיש הצעות, באמצעות חסימתו בכל אחד מהמקרים הבאים:

מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון;מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון;
מבצע הפעולה ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע ב"ייס איי דו" ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג’ כלשהו;
בכוונת מבצע הפעולה לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו יזכה לצד ג’ ו/או לסחור בו.

 

שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש

כדי לרכוש מוצר ו/או כדי לתת הצעה במכירות באתר, יש לבחור תחילה שם משתמש וסיסמה אישית, אשר תלווה אותך בכל הרכישות ו/או השימוש העתידי באתר. לאחר מכן הנך מתבקש לספק מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.

 

המידע הנ"ל יועבר ל "ייס איי דו", וזאת כדי לאפשר את ביצוע הרכישה.
מעבר לשימוש הנ"ל "ייס איי דו" מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם, אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. "ייס איי דו" תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.

 

"ייס איי דו" נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, "ייס איי דו" לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה. 

 

 

ביטול עסקה/מכירה ו/או כשל תמורה


ברכישה בחנות


מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010.

לשם נוחיות המשתמש בלבד, להלן התנאים והדרך בא יכול מבצע הפעולה באתר לבטל את עסקת הרכישה שביצע:

ברכישת פריטים מסוימים, לא יוכל מבצע הפעולה לבטל את העסקה, הכול כאמור תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א -2010.

ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות ל "ייס איי דו" ממנה נרכש המוצר.

 

 

תוצאות הביטול עקב פגם

ביטל מבצע הפעולה עסקה עקב פגם במוצר שהוכח שלא נעשה לאחר משלוח המוצר, תחזיר "ייס איי דו" למבצע הפעולה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, יבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה ולא יגבה ממבצע הפעולה דמי ביטול כלשהם; קיבל מבצע הפעולה את הנכס נושא העסקה או החוזה, יעמידו לרשות הספק במקום שבו נמסר לו הנכס, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל מבצע הפעולה בעקבות עשיית העסקה או החוזה. החזר כספי יעשה אחרי בדיקת המוצר ואישור ע"י מומחה כי המוצר שהוחזר הינו המוצר שנמכר ללקוח.

 

תוצאות הביטול שלא עקב פגם

עפ"י האמור בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א -2010- "פרק הזמן לביטול רכישת תכשיט שהמחיר ששולם בעדו אינו עולה על 3,000 ₪ - מיום הרכישה ועד תום יומיים שלאחריו שאינם ימי מנוחה.

עפ"י התקנות האמורות הזכות לביטול לא תחול על תכשיט שמחירו מעל 3,000 ₪. אם זאת "ייס איי דו" מתחייבת להפעיל שיקול דעת במקרים חריגים ורק כאשר התכשיט סטנדרטי.

 

יובהר ויודגש: כי דמי הביטול יתכן ויגבו ע"י "ייס איי דו".

 

קיבל מבצע הפעולה את המוצר נושא העסקה או החוזה, ידאג להחזרת המוצר ל"ייס איי דו" במקום עסקה, על חשבון מבצע הפעולה, והוא הדין לגבי מוצר כלשהו שקיבל מבצע הפעולה בעקבות עשיית העסקה או החוזה. מובהר בזאת כי מבצע הפעולה יחויב בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבל את הנכס, וזאת במידה והנכס נשוא העסקה או החוזה נשלח מהספק לחברת השילוח.

 

ביטול העסקה, שלא עקב פגם במוצר נשוא העסקה או עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לך, כאמור לעיל, כפוף לכך שמבצע הפעולה יחזיר על חשבונו את המוצר ל"ייס איי דו" ממנה נרכש המוצר, באריזתו המקורית אשר לא נפתחה, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא. 


לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שבוצע בהם כל ניסיון שינוי ו/או בדיקה על ידי בעל מקצוע שיש בה פעולה הפוגעת בשלמות המוצרים, כגון, ניקוי, ליטוש, חימום, מילוי, הברקה, הדבקה וכיוצא באלו.

 

אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותה של "ייס איי דו" לתבוע את נזקיה, בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

 

"ייס איי דו" תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:
במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;
במידה שלא תתקבלנה הצעות עבור המוצרים המוצעים למכירה;
אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה ממשתמשים את היכולת להוסיף ולהשתתף במכירה באופן תקין;
במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין;
אם יתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הזוכים ו/או מי מהם ו/או צד ג’ כלשהו;
אם יתברר ל"ייס איי דו" כי הזוכה עלול לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו זכה לצד ג’ ו/או לסחור בו.
הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב ו/או בהודעת דואר אלקטרוני לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה למכירה.
אם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר אזל מהמלאי, רשאית "ייס איי דו" לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור, "ייס איי דו" ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השירות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

 

ברכישה באתר


  1. ביטול עסקה ייעשה תוך 14 ימים מקבלת המוצר, או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם.
  2. הודעה על הביטול תימסר בפקס/דוא"ל/דואר.
  3. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, למעט דמי   ביטול בשיעור 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך ביניהם, המוצר יוחזר על חשבון הצרכן.
  4. בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, המוצר יוחזר על חשבון החברה.
  5. המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי, או סביר באריזתו המקורית.
  6. לחברה יש זכות לתבוע את הצרכן בשל ירידה בערך המוצר.
  7. החברה תמסור לצרכן עותק של הודעת ביטול החיוב שמסר העסק לחברת האשראי.
  8. סייגים לזכות ביטול: לא ניתן לבטל רכישה של טובין פסידים, של מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן וכן של מוצרים הניתנים להקלטה, העתקה ושכפול שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

 

כשלון תמורה

"ייס איי דו" מתחייבת כי בכל מקרה של ביטול עסקה ע"י הלקוח עקב כשלון תמורה מלא, תפעל "ייס איי דו" לספק ללקוח מוצר חלופי, שווה ערך, לאחר קבלת ההודעה בכתב מהלקוח, בדבר הביטול והסיבות לביטול העסקה כאמור.


לא הצליחה "ייס איי דו" לספק מוצר חלופי הולם, תשיב לרוכש את מלוא הכסף ששולם על ידו בפועל ל"ייס איי דו", ובלבד שהרוכש ביטל את העסקה אל מול חברת האשראי ושלח ל"ייס איי דו" הצהרה חתומה על ידו, הכוללת את פירוט כל התשלומים שהוציא.

 

אחריות

האתר הינו פלטפורמת מסחר מקוונת לרכישת מוצרים המוצעים באתר ומסופקים על ידי "ייס איי דו", ו"ייס איי דו" הינה בין היתר, היצרן, המוכר והספק של המוצר שיש בדעתך לרכוש באתר. 
נפלה טעות קולמוס בתיאור מוצר או שירות כלשהו, לא יחייב הדבר את "ייס איי דו".
תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

"ייס איי דו" ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר - תהא עילת התביעה אשר תהא - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. אחריותה של "ייס איי דו" בכל מקרה תוגבל להחזר כספו של הלקוח. 

"ייס איי דו" ו/או מי מטעמה אינם אחראים למוצרים המוצעים ומסופקים באתר לאחר מכירתם, לרבות לתיקונם ו/או לאספקת חלקי חילוף, והאחריות בגין האמור, ככל שישנה על פי דין, אלא אם נאמר אחרת בתקנון תחת הפרק התייחס למדיניות העוסק כפי שמוצג באתר האינטרנט של "ייס איי דו", מבצע הפעולה יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר.

בכל מקום בו יוצעו ו/או יפורסמו מבצעים ו/או שוברי הנחה ו/או הגרלות ו/או כל פרויקט אחר שהינו מכירתי באופיו והינו מוצע ללקוחות על ידי "ייס איי דו" ו/או על ידי מי מטעמה (להלן":המבצעים") זאת הן באתר הבית של "ייס איי דו" והן באמצעות כל אמצעי פרסום אחרים, לא יחולו כפלי מבצעים, ול"ייס איי דו" שמורה הזכות על פי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לנתוני לקוחות הקיימים ברשותה לפסול לקוח מלבצע רכישה כפולה לגבי אותם המבצעים הרלבנטיים. בעניין זה לא תישא "ייס איי דו" ו/או מי מטעמה בנזק ישיר ו/או עקיף ולא תעמוד ללקוחות המשתתפים במבצעים כל טענה כלפי "ייס איי דו" בעניין הצגת מצגים ו/או הטעיה ו/או התנהלות בחוסר תום לב.

 

 

אחריות כללית בגין פעילות האתר

השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא .(AS IS) לא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי "ייס איי דו" בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.

"ייס איי דו" עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, "ייס איי דו" אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות - לרבות תקלות בחומרה בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין - לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט. מבלי לגרוע מהאמור, "ייס איי דו" לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הצעתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש הצעתך או לעדכנה.

"ייס איי דו" לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתתפים באתר במהלך המכירות בו או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

 

 

תנאים נוספים

אייקונים, כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו, וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של "ייס איי דו" ו/או מי מטעמה.

אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן "ייס איי דו" נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

רישומי המחשב של "ייס איי דו" בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

 

שונות

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב - יפו, באר- שבע, חיפה וירושלים בלבד.
התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 09.05.12 וניתן לשינוי בכל עת ע"י "ייס איי דו", על פי שיקול דעתה הבלעדי. נוסח התקנון כפי שהוא מופיע במשרדי החברה הינו קובע בכל עת.